Firma por la igualdad de Derechos Lingüísticos para todos los niños y ciudadanos de España

Firmar
Descarga el banner para tu blog
aquí
A 5 Comunitats Autònomes d'Espanya s'està produint una greu discriminació per raó de llengo que perjudica sa formació des nostros nins i joves i restringeix sa llibertat des ciutadans. Això no mos afecta només a aquells que vivim en aquests llocs, mos perjudica a tots perquè limita sa llibertat efectiva de circulació i residència des ciutadans espanyols arreu des territori des seu país.
Necessitam una Llei que garantesqui sa igualtat de drets lingüístics de tots ets espanyols sia quin sia es lloc en què viuen i es partit que governi en cada moment. Per això, ses associacions que defensam sa lliure elecció de llengo de 5 Comunitats Autònomes amb més d'una llengo oficial, hem elaborat una llei per a tots, sa redacció de la qual està inspirada en sa legislació de ses democràcies amb més d'una llengo oficial a tot o part des seu territori, llocs on ja han resolt aquesta qüestió fa molt de temps de s'única forma possible: respectant es drets de tots.
Aquests són es principis que sa llei desenrotlla:

    Elecció de sa llengo vehicular a s'ensenyament
    Bilingüisme en es rètols, informació i documentació dets organismes oficials
    Llibertat d'ús de llengo pes particulars
    Accés a ses ajudes públiques en igualtat de condicions, sense quotes lingüístiques
Aquesta llei ha estat redactada a s'empar d'allò que s'estableix a s'article 149.1.1 de sa Constitució espanyola per a sa regulació de ses condicions bàsiques que garantesquin sa igualtat de tots ets espanyols en s'exercici i en es compliment des drets constitucionals, i de s'article 150.3 concebut per harmonitzar ses disposicions normatives de ses Comunitats Autònomes i garantir sa igualtat de drets, a més d'una efectiva llibertat de circulació i residència des ciutadans espanyols per tot es territori nacional.
En cas que, per qualsevol motiu, ses forces polítiques amb capacitat de decisió argumentin que sa llei present no s'ajusta an es preceptes constitucionals, serà necessari que es ciutadans entenguem que s'haurà de fer un canvi en es text de sa nostra Carta Magna. Sa pròpia Constitució preveu sa realització d'un referèndum consultiu, es resultat del qual avalaria davant la resta de ses forces polítiques i davant sa ciutadania es partit que decidís procedir a sa realització d'aquests canvis.
Accedir al text de la llei

Si tu també vols una llei per a tots, fes-li costat amb sa teva firma.


Es firmants reclamam an es partits polítics sa tramitació i aprovació de sa present llei i, si ès es cas, sa realització d'una consulta per mitjà d'un referèndum perquè es ciutadans espanyols mos pronunciem sobre una qüestió d'aquesta transcendència.
Acceder al formulario para firmar


SGAERRDD/5/380/09110912