Firma por la igualdad de Derechos Lingüísticos para todos los niños y ciudadanos de España

Firmar
Descarga el banner para tu blog
aquí
En 5 Comunidades Autónomas de España estase a producir unha grave discriminación por razón de lingua que prexudica a formación dos nosos nenos e mozos e restrinxe a liberdade dos cidadáns. Isto non nos afecta só a quen vivimos nestes lugares, prexudícanos a todos porque limita a efectiva liberdade de circulación e residencia dos cudadáns españois por todo el territorio do seu país.
Necesitamos unha Lei que garanta a igualdade de dereitos lingüísticos de todos os españois sexa cal sexa o lugar no que viven e o partido que gobierne en cada momento. Por iso, as asociacións que defendemos a libre elección de lingua de 5 Comunidades Autónomas con máis dunha lingua oficial, elaboramos unha Ley para todos cuxa redacción está inspirada na lexislación das democracias con máis dunha lingua oficial en todo ou parte do seu territorio, lugares onde xa resolveron esta cuestión hai moito tempo da única forma posible: respectando os dereitos de todos.
Estes son os principios que a Ley desenvolve:

    Elección da lengua vehicular no ensino
    Bilingüismo na rotulación, información e documentación dos organismos oficiais
    Liberdade de uso de lingua para os particulares
    Acceso ás axudas públicas en igualdade de condicións, sen aranceli lingüísticos
Esta ley redactouse ao abeiro do establecido no artigo 149.1.1 da Constitución Española para a regulación das condicións básicas que garantan a igualdade de todos os españois no exercicio e no cumprimento dos dereitos constitucionais, e do artigo 150.3 concebido para armonizar as disposicións normativas das Comunidades Autónomas e garantir a igualdade de dereitos, ademais dunha efectiva liberdade de circulación e residencia dos ciudadáns españois por todo o territorio nacional.
No caso de que, polo motivo que sexa, algunha forza política con capacidade de decisión argumente que a presente Ley non se axusta aos preceptos constitucionais, os cudadáns deberemos entender que un cambio no texto da nosa Carta Magna é necesario. A propia Constitución prevé a realización dun referéndum consultivo cuxo resultado avalaría ante as demaos forzas políticas e ante a cidadanía ao partido que decidise proceder á realización de ditos cambios.
Acceder ao texto da Ley

Se ti tamén queres unha ley para todos apóiaa coa túa sinatura.


Os abaixo asinantes reclamamos aos partidos políticos a tramitación e aprobación da presente Ley e, no seu caso, a realización dunha consulta mediante referéndum para que os cudadáns españois nos pronunciemos sobre unha cuestión desta trascendencia.
Acceder ao formulario para firmar


SGAERRDD/5/380/09110912