Firma por la igualdad de Derechos Lingüísticos para todos los niños y ciudadanos de España

Firmar
Descarga el banner para tu blog
aquí
En 5 comunitats autònomes d'Espanya s'està produint una greu discriminació per raó de llengua que perjudica la formació dels nostres xiquets i jóvens i restringix la llibertat dels ciutadans. Açò no ens afecta només els que vivim en estos llocs, ens perjudica tots perquè limita l'efectiva llibertat de circulació i residència dels ciutadans espanyols en el territori del seu pais.
Necessitem una Llei que garantisca la igualtat de drets lingüístics de tots els espanyols siga quin siga el lloc en què viuen i el partit que governe en cada moment. Per això, les associacions que defenem la lliure elecció de llengua de 5 comunitats autònomes amb més d'una llengua oficial, hem elaborat una llei per a tots "la redacció del qual està inspirada en la legislació de les democràcies amb més d'una llengua oficial en tot o part del seu territori, llocs on ja han resolt esta qüestió fa molt de temps de l'única forma possible: respectant els drets de tots.
Estos són els principis que la llei desenrotlla:

    Elecció de la llengua vehicular en l'ensenyança
    Bilingüisme en la retolació, informació i documentació dels organismes oficials
    Llibertat d'ús de llengua per als particulars
    Accés a les ajudes públiques en igualtat de condicions, sense aranzels lingüístics
Esta llei s'ha redactat a l'empara del que establix l'article 149.1.1 de la Constitució espanyola per a la regulació de les condicions bàsiques que garantisquen la igualtat de tots els espanyols en l'exercici i en el compliment dels drets constitucionals, i de l'article 150.3 concebut per a harmonitzar les disposicions normatives de les comunitats autònomes i garantir la igualtat de drets, a més d'una efectiva llibertat de circulació i residència dels ciutadans espanyols per tot el territori nacional.
En el cas que, pel motiu que siga, les forces polítiques amb capacitat de decisió argumenten que la present llei no s'ajusta als preceptes constitucionals, els ciutadans haurem d'entendre que un canvi en el text de la nostra Carta Magna és necessari. La pròpia Constitució preveu la realització d'un referèndum consultiu el resultat de la qual avalaria davant de les altres forces polítiques i davant de la ciutadania al partit que decidira procedir a la realització dels dits canvis. Accedir a text de la llei.
Acceder a texto de la ley

Si tu també vols una llei per a tots recolza-la amb la teua firma.


Els sotasignats reclamem als partits polítics la tramitació i aprovació de la present llei i, si és el cas, la realització d'una consulta per mitjà de referèndum perquè els ciutadans espanyols ens pronunciem sobre una qüestió d'esta transcendència.
Acceder a formulario para firmar


SGAERRDD/5/380/09110912